Vedtægter for Beboerforeningen Dalgas Have – Frederiksberg

§ 1

Foreningens navn er Beboerforeningen Dalgas Have, dens hjemsted er bebyggelsen Dalgas Have 1-76, i Frederiksberg kommune. Stk. 2 Foreningens formål: at varetage beboernes interesser i almindelighed såvel som i enkelte tilfælde.


§ 2

Som medlem kan optages enhver lejer i Dalgas Have. Stk. 2 kontigent indbetales sammen med huslejen. Stk. 3 Kontigent fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt, med en måneds varsel.


§ 3

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, valgperioden er 1-årig. Stk. 2 Formanden, næstformanden og kasseren vælges ved direkte valg. Stk. 3 På den ordinære generalforsamling vælges 2-4 suppleanter indtræder efter opnåede stemmetal. Stk. 4 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. Stk. 5 Den afgående formand, næstformand og kasserer kan fortsætte bestyrelsesarbejdet i en periode på to måneder ekstra efter generalforsamlingen uden stemmeret.


§4

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang månedligt. Stk. 2 Bestyrelsen fremsætter sin forretningsorden. Stk. 3 Bestyrelsen kan overdrage visse dele af sin myndighed til specielt nedsatte udvalg. Stk. 4 Kasseren fører regnskabet og indsætter midlerne i et pengeinstitut. Den kontante beholdning må ikke overstige Kr. 500,00. Stk. 5 Regnskabsperioden går fra 01.01 – 31.12, og regnskabet forelægges revideret for generalforsamlingen. Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Stk. 7 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 5

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Nødvendige udgifter refunderes efter en af bestyrelsen godkendt regning.


§ 6

Når et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at afmelde afbud, udtræder vedkommende af bestyrelsen, og 1ste suppleanten indetræder.


§ 7

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret uden stemmeret.


§ 8

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst tre ugers varsl, med angivelse af dagsorden, tid og sted. Stk. 3 Forslag, der ønskers behandlet på generalforsamlingen, skal i underskrevet stand være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne, med 10 dages varsel. Stk. 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts.


§ 9

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Valg
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt


§10

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal i de på dagsordenen opførte sager. Stk. 2 Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning kræves af mindst 10% af de tilstedeværende medlemmer. Stk. 3 Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning , såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Stk. 4 Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig herfor. 2/3 skal dog udgøre mindst 10% af samtlige medlemmer. Stk. 5 Hvert lejemål har to stemmer. Stk. 6 Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden. Stk. 7 Der udsendes beslutningsreferat fra generalforsamlingen.


§11

Medlemsrettigheder er stemmeret og valgbarhed i henhold til disse vedtægter.


§12

Foreningens opløsning kan kun vedtages, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer ved en urafstemning, stemmer herfor. Stk. 2 Eventuelle midler tilfalder herefter arrangementer i Dalgas Have.