Nyhedsbrev for juli 2024

Sankthansaften 2024

Loppemarked 2024

Arbejdsdag i maj

Nyhedsbrev for april

Vigtigt info om varme

Indkaldelse til Beboermøde for Beboerrepræsentationen og generalforsamling i “Beboerforeningen Dalgas Have” med indkomne forslag til Beboermøde

Indkaldelse til Beboermøde for Beboerrepræsentationen og generalforsamling i “Beboerforeningen Dalgas Have”


Information varme – februar

Information om varme


Fastelavn 2024

Nyhedsbrev januar


Bestyrelsesmøde i januar

Kære alle

I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail eller ved at møde op 1. mandag i måneden KL. 18:30-19:00 i nr. 18. Vi har dog ikke åbent i januar, da vi holder møde med LLO på det tidspunkt.

Godt nytår til jer fra bestyrelsenHavemødet d. 6. september er desværre aflyst. Vi afholder mødet i stedet for d. 12. oktober 2023 kl. 18:30.Nyhedsbrev Dalgas Have – april 2023

Tak for et fint fremmøde til vores beboermøde og den gode stemning, som mødet blev afholdt i.

Vi har nu afholdt vores første møde i den nye bestyrelse og det ser rigtig lovende ud med mange forskellige kompetencer, som vi glæder os til at sætte i spil.

Når dirigenten har godkendt referatet af beboermødet, vil der lande et fyldigt referat af mødet i jeres postkasser.

En af de helt store nyheder er at vi nu har fået vores egen hjemmeside, hvor I kan finde alle mulige oplysninger om Dalgas Have, ny beboer i DH, nyhedsbreve, referater af beboermøde og forskellige arrangementer.  Alle små daglige ønskede oplysninger om åbningstider, parkering, skrald etc. finder du også her.

Hjemmesiden finder du her www.dalgashave.info

Bestyrelsen finder du stadig den 1. mandag i måneden fra 18.30-19 i beboerlokalet 18, samt på mail dalgashavebestyrelse@gmail.com

Vi gør opmærksom på, at det er på hjemmesiden du kan søge info, og på mail at du kan stille spørgsmål til bestyrelsen eller rette henvendelse om hjælp. Bestyrelsen svarer ikke på Facebook opslag.

Vi har tæt dialog med LLO og sender gerne mails ind vedrørende problematikker der vedrører husleje, stand og generelle spørgsmål. Du er også velkommen til at bruge LLO privat. I så tilfælde vil vi i bestyrelsen gerne med på cc i mail, så vi kan være orienteret på eventuelle problemer/ønsker i DH.

Vi efterlyser ideer til kommende arrangementer samt nogen der kan og vil spille musik til sangaftner og høstfest etc. Har du lyst til at lave et arrangement eller hjælpe til ved et, så skriv endelig til os.

Vi takker Kathrine for hendes gode arbejde og nye måde at tænke formandsposten på.

Mange venlige forårshilsner fra jeres nye bestyrelse

Lillian Petersen og Kurt Pii, som bestyrelsesmedlemmer

Marianne Marcher Jensen som kasserer, 

Rikke Dela som næstforperson, 

 Mona Sørensen som forperson.


Den nye bestyrelse har første møde d. 13/4-2023, der er derfor ikke noget møde d. 3/4- 2023.


Indkaldelse til Beboermøde for Beboerrepræsentationen og generalforsamling i “Beboerforeningen Dalgas Have”

Torsdag d. 23marts 2023 kl. 18.00 – 20.30

i CBS, Dalgas Have 15, lokale DH.C.0.33

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Beretning fra beboerrepræsentationen/bestyrelsen

3.   Forelæggelse af regnskab for Beboerrepræsentationen for 2022

4.   Valg til Beboerrepræsentationen

3 beboerrepræsentanter

suppleanter

2 revisorer

revisorsuppleanter

5.   Valg til Beboerforeningen

     formand

     næstformand

     kasserer

     4 bestyrelsesmedlemmer

     suppleanter

6.   Haveprojekt: resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og det videre arbejde

7.   Indkomne forslag til Beboermøde

8.   Forelæggelse af budget for Beboerrepræsentationen for 2023

9.   Eventuelt

I bedes om at komme mellem kl. 17.30 og 17.55, så mødet kan starte kl. 18.00.

Efter mødet er det muligt at samles i nr. 48 kl. 20.30 – 22.00. Hvis I tilmelder Jer på dalgashavebestyrelse@gmail.com senest den 15. marts, vil vi sørge for smørrebrød, øl og vand. 

Frist for indsendelse af forslag til beboermødet er den 15. marts. Forslag sendes til  dalgashavebestyrelse@gmail.com eller i bestyrelsens postkasse inde i nr. 18.


Nyhedsbrev Dalgas Have – December 2022

Kære naboer

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Tak for jeres kæmpe opbakning, alle jeres forslag og spørgsmål til os i bestyrelsen. Vi har oplevet stor motivation fra jer til at hjælpe og få afklaret lejespørgsmål.

I årets løb har der været stort fremmøde til fastelavn, Sct. Hans, Høstfest og banko, vi satser på at 2023 bliver lige så aktiv. Meld dig gerne på som hjælper til arrangementer
eller slå et event op, hvis vi ikke rammer med dem vi arrangerer.

Vi har nu fået indmeldelsen i LLO på plads, og allerede haft god hjælp fra LLO. Således er januar 2023 husleje stigningen sendt til huslejenævnet med LLO indsigelser og deres grundige gennemgang af driftsregnskabet, ligeså ligger huslejestigning til marts 23 nu ved LLO og får indsigelser inden frist udløber 30/12.

Vi har sendt alle jeres spørgsmål vedrørende ny lokalplan og byggeri ved plejehjemmet i samlet flok til FRB kommune.

Vi forsøger på bedste måde at informere med hyppige nyhedsbreve, som er eneste mulighed for deling af info for nuværende. Men en god nyhed venter i det nye år. Rikke arbejder på vores første hjemmeside i Dalgas Have
og det ser rigtig lovende ud.

Vi glæder os til at tage endnu mere fat i det nye år, hvor især byttelejligheder, modernisering mv. vil blive drøftet med LLO og vi vil se mere på jeres tanker om haven fremadrettet.

De bedste julehilsner fra

Bestyrelsen Dalgas Have


Nyhedsbrev Dalgas Have – November 2022

Kære naboer
Siden sidst er der sket følgende:
Indsigelse mod huslejevarslingen
Lejernes LO har d. 21. oktober på vores vegne gjort indsigelse mod DEAS varslede omkostningsbestemte
husleje pr. 1. januar 2023. Indsigelsen retter sig mod følgende udgifter:
 
Forsikringer med den store stigning og serviceabonnementer, hvoraf det kunne handle om store dele
vedligeholdelse, som ikke kan pålægges driftsbudgettet.
 
Vicevært, varmemester og renholdelse med en stor stigning i udgifterne, hvor der bl.a. ønskes en
arbejdsbeskrivelse i forhold til viceværtens arbejde og en udgiftsoversigt i denne forbindelse, samt en
redegørelse over opdeling af udgifter til trappevask, vinduespolering, snerydning mv. Med hensyn til
vedligeholdelsesplanen vurderes, at revisionsudgiften overstiger hvad der er rimeligt og nødvendigt, ift.
opdateringen af planen.
 
Varme og vand. Udlejer blev bedt om at fremsende de seneste 3 års forbrug på henholdsvis vand og varme
samt en redegørelse for den stigende udgift for kontrolrapport.
 
Administration. Der ønskedes en redegørelse for, hvad udgiften til administration dækker over, og hvorfor
der er sket en betragtelig stigning. Udgifter til bl.a. tilsynshonorar burde være indeholdt i
administrationsomkostningerne. Administration er sat til 4.218,75 kr. inkl. moms pr. bolig.
 
Afkast Der er sket et fald i budgetreduktionen, hvilket ikke kan anerkendes. Udlejer blev bedt om at
redegøre herfor. Det er LLO’s opfattelse, at lejen overstiger det lejedes værdi. Udlejer blev bedt om at
fremsende en kopi af seneste varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse.
 
Til sidst nævnte LLO, om at såfremt udlejer fastholder varslingen, blev de bedt om at indbringe forhøjelsen for huslejenævnet.
Bestyrelsen har pr. 7. november 2022 ikke hørt noget.
Til orientering betyder det et øget afkast til ejerne, når udlejer ønsker et fald i budgetreduktionen.


Manglende juletræer i Dalgas Have
Flere beboere har spurgt om de manglende juletræer i Dalgas Have. 
Vi har som beboerrepræsentanter ikke været inddraget i denne beslutning, som er truffet af DEAS for at
spare.


Bankospil
Løber af stablen den 23. november kl. 19.00.


Venlig hilsen bestyrelsen
Marianne, Kathrine, Rikke, Mona og Lillian