Husorden i Dalgas Have

Formål

Hvor mange mennesker skal bo sammen og være fælles om mange ting – beboerlokale, parkeringspladser, grønne områder og legepladser mv. – er det nødvendigt at have regler, således at den bedst mulige trivsel beboerne imellem kan opretholdes. Rammerne er givet i en spændende bebyggelse. Det er op til beboerne at udfylde og værne om disse rammer. Derfor er det vigtigt, at alle er behjælpelige med at denne husorden overholdes.


Husdyr

Husdyrhold er tilladt(jfr. lejekontraktens §9/10). Husdyr må ikke ved lugt, støj, forurening eller på anden måde være til gene for de øvrige beboere. Hunde og katte skal altid føres i snor på området. Efterladenskaber skal straks fjernes. Forekommer der gentagne, berettigede klager over et husdyr, kan den givne tilladelse tilbagekaldes, og husdyret kan kræves fjernet med 1 måneds varsel.


Parkering

Parkering er kun tilladt for motorkøretøjer indtil 3.500 kg inden for de afmærkede parkeringspladser. Pladser forbeholdt handicappede skal respekteres.


Cykler og knallerter

Cykler og knallerter må ikke henstilles i nedgange til kældre, i kældergange, på altangange, i opgange og indgangspartier, men henvises til cykelstativer og kælderrum.


Barnevogne

Barnevogne, børnecykler og legetøj må ikke henstilles, så de er til gene for andre beboere.


Affald

Alt affald skal være emballeret i lukkede poser. Flasker, aviser, pap og reklamer skal anbringes i de opstillede containere. Større affald henvises til den aflåste containerplads ved nr. 76. Spildt affald ved affaldsskakte eller container skal straks fjernes.


Døre

Dørene til opgange og kældre er låst hele døgnet. Ved benyttelse skal man sikre, at dørene smækker i lås. LUK ALDRIG FREMMEDE IND I OPGANGEN.


Trapper og opgangen

I henhold til brandvedtægter må der på trapper, opgange og altangange kun findes dørmåtter.


Altaner

Bankning og rystning af tæpper, måtter og lignende samt fodring af fugle må ikke foretages fra altanerne/altangange og vinduer. Blomsterkasse, urtepotter mv. må kun placeres indenfor rækværk/altanbrystning. Altankasser på 4. sals lejligheder i buehusene må under forudsætning af, at de er ordentlig fastspændt, placeres udenfor altanbrystningen. Bevoksning på selve bygningen er ikke tilladt. Altanerne må ikke anvendes til opbevaring af affald, flyttekasser o.lign.


Haver

Lejere med haver har pligt til at holde disse. De plantede hække må ikke ændres. Haver må ikke anvendes til opbevaring af affald, flyttekasser o.lign.


Maskiner

Maskiner der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et støjabsorberende underlag. Vaskemaskiner må ikke anvendes i tidsrummet mellem kl. 23:00- kl. 07:00. Brug af boremaskiner og andre håndværksmaskiner samt hamren og banken må kun finde sted på:

Hverdage mellem kl. 08:00 og kl. 19:00

Lørdage mellem kl. 10:00 og kl. 17:00


Musik

Benyttelse af musikanlæg, TV, musikinstrumenter samt musikudfoldelse skal ske med hensyntagen til de øvrige lejere. Ved afholdelse af fest skal man advisere beboere i egen opgang og de nærmeste genboer.


Leg, boldspil og anden udendørs adfærd

Børn må ikke lege i opgange, på trapper, i kældre og på altangange. Boldspil op ad bygningerne er ikke tilladt. Legetøj og køretøjer, skal fjernes fra legepladser og græsplaner ved legens ophør. Boldspil på plænerne må ikke foregå med fodboldstøvler forsynet med knopper.

Støjende udendørs adfærd må ikke foregå efter kl. 22:00.


Grill

Det er forbudt at grille på altaner og verandaer, samt indenfor 2 meter fra husmure.


Rygning

Rygning er forbudt i opgange, elevatorer og kældre samt svalegange og trapper.


Inspektør

Henstillinger fra inspektøren skal respekteres. Vedtaget 16. april 2015.